کارشناس گروه تفسیر

 

 

حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول           

تحصيلات دانشگاهي:

كارشناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  علوم قرآنی

كارشناسي ارشد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)  علوم قرآن گرایش تفسیر موضوعی انسان شناسی

دانش پژوه دکتری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) علوم قرآن و حدیث گرایش تفسیر موضوعی انسان شناسی
 

عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: عوامل شکوفایی فطرت الهی انسان در قرآن