جلسه دفاع رساله دکتری سرشت مشترک انسانی از منظر قرآن کریم

جلسه دفاع رساله دکتری شیوه مدیریت میل جنسی از منظر قرآن کریم


✅ دانش پژوه : حجت الاسلام آقای یونس حسنی

✅ استاد راهنما: حجت الاسلام آقای دکتر اسمعیل سلطانی

✅ استاد مشاور : حجت الاسلام آقای دکتر محمد نقیب زاده

✅ اساتید داور:
        حجت الاسلام  دکتر  اسدالله جمشیدی
        حجت الاسلام دکتر اسدالله طوسی
        حجت الاسلام دکتر عبدالله حاجی علی

زمان:  شنبه 1402/07/22   ساعت 8 صبح

مکان: پرديسان - ساختمان شماره 2 مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی (ره) - طبقه منفی یک - سالن دفاعیه