دوره ها و گرایشهای گروه تفسیر

گروه یک رشته در مقطع کارشناسی دارد که همان تفسیر و علوم قرآن است.

دو گرایش تحصیلی در مقطع ارشد دارد: گرایش تفسیر موضوعی قرآن - گرایش معارف انسان شناختی قرآن

چند گرایش در مقطع دکتری دارد: گرایش معارف انسان شناختی قرآن- گرایش مبانی و روش تفسیر قرآن (فلسفه نفسیر)- گرایش معارف جامعه شناختی قرآن - گرایش معارف روان شناختی قرآن-- گرایش معارف سیاسی قرآن- گرایش معارف حقوقی قرآن- گرایش معارف تربیتی قرآن- گرایش معارف مدیریتی قرآن.

تاکنون دو گرایش اول و دوم بالفعل فعال بوده است و سایر گرایش ها هنوز فعال نشده است.