کرسی های ترویجی گروه تفسیر و علوم قرآن

ردیف

موضوع کرسی

ارائه دهنده

ناقد1

مجری

تاریخ برگزاری

1

نقش علوم تجربي در تفسير

دکتر علی اوسط باقری

دکتر حمید آریان

دکتر محمدرضا امین

1400/11/20

2

  حجاب امري اجتماعي يا امري فردي

  حجت الاسلام احمد طاهری نیا

  دکتر غلامعلی عزیزی کیا

  حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی

  1400/11/25

  د کتر قاسم ابراهیمی پور

  3

  طرح ابتکاری علامه مصباح (ره) در هرم سه بعدی نفس و نقش آن در طبقه‌بندی امور سرشتی

  دکتر محمد نقیب زاده

  دکتر احمد ابوترابی

  دکتر هابیل گرمابی

  1400/12/18

  4

  اعتبار علوم انساني قرآن بنيان از ديدگاه علامه مصباح

  حجت الاسلم مصطفی کریمی

  دکتر اسمعیل سلطانی

  حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی

  1401/03/02

  دکتر صفدر الهی راد

  5

  عمومی یا اختصاصی بودن فهم قرآن

  دکتر غلامعلی عزیزی کیا

  دکتر علی اوسط باقری

  دکتر محمدرضا امین

  1401/03/04

  6

  بررسی مستندات قرآنی دیدگاه آیت الله مصباح یزدی رضوان الله علیه درباره جایگاه انفعالات در نفس انسان

  حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی

  دکتر محمدصادق شجاعی

  دکتر محمدرضا امین

  1401/03/11

  7

  تأثیر تحول معنایی در زبان بر فهم متن

  دکتر محمد نقیب زاده

  دکتر امیررضا اشرفی

  حجت الاسلام علی رهید

  1401/03/19

  8

  جواز فهم متن

  حجت الاسلام جعفر انواری

  حجت الاسلام احمد طاهری­نیا

  حجت الاسلام علی رهید

  1401/04/05

  9

  نقش اختیار در اسلامی سازی علوم انسانی از نگاه علامه مصباح یزدی(ره)

  دکتر اسمعیل سلطانی

  حجت الاسلام مصطفی کریمی

  دکتر صمد اسمی

  1401/04/13

  دکتر هادی نصیری

  10

  نقد و بررسی دیدگاه « فطری انگارانه اختلافات دینی» از منظر قرآن

  حجت الاسلام علی محمد قاسمی

  دکتر محمد نقیب زاده

  دکتر محمدرضا امین

  1401/04/30

  11

  نقش لذت طلبی فطری در کمال انسان از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی (ره) با استناد به آیات قرآن

  حجت الاسلام مهدی عابدی

  دکتر اسمعیل سلطانی

  حجت الاسلام سید مجتبی فقیهی

  1401/05/09

  حجت الاسلام سید اسماعیل علوی

  12

  نیازهای انسان از منظر علامه مصباح یزدی رضوان الله علیه

  دکتر علی اوسط باقری

  دکتر ابوالقاسم بشیری

  دکتر ابوذر تشکری

  1401/10/04

  13

  منشأ خداباوری انسان از منظر استاد مصباح(ره) و ریچارد داوکینز

  حجت الاسلام سید محمد نمازی

  حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی

  حجت الاسلام سید روح الله حسینی

  1402/02/25

  14 پاسخ به شبهات قرآنی حجاب قانونی حجت الاسلام احمد طاهری نیا

  دکتر علی اوسط باقری

  دکتر رضا محمدی

  حجت الاسلام محسن کریمی قدوسی 1402/04/29