نشست‌های علمی گروه تفسیر

 

 

ردیف

عنوان

سخنران1

سخنران 2

سخنران 3

سخنران 4

ناقد 1

ناقد 2

نوع

تاریخ برگزاری

1

قرآن و هرمنوتیك

مهدی هادوی

     

 

 

برون گروهی

1382/03/29

2

زبان قرآن

ابوالفضل ساجدی

محمود رجبی

احمد واعظی

حمید آریان

 

 

برون گروهی

1383/12/16

3

جلسه نقد كتاب

«هستی شناسی زن»

احمد طاهری‌نیا

اسدالله جمشیدی

حسین بستان

 

 

 

برون گروهی

1384/03/04

4

مفهوم شناسی

تفسیر قرآن به قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی

محمود رجبی

علی‌اكبر بابایی

محمدتقی اسلامی

 

 

 

برون گروهی

1387/03/28

5

نقد كتاب وحی‌شناسی

محمود عبدالهی

حاجی ابراهیم

   

 

 

برون گروهی

1387/12/19

6

پیش‌دانسته‌های مفسر

در تفسیر قرآن

علی‌اوسط باقری

     

 

 

برون گروهی

1388/12/23

7

نقش پیش‌دانسته‌های

مفسر در تفسیر قرآن(آسیب‌شناسی)

علی‌اوسط باقری

     

 

 

برون گروهی

1388/10/13

8

منزلت عقل در تفسیر قرآن؛ نگرش­ها ونظریات

حمید آریان

     

 

 

برون گروهی

14/02/1389

9

بررسی شبهات نزول قرآن (نمایشگاه قرآن)

مصطفی كریمی

     

 

 

برون گروهی

31/05/1389

10

روش تلاوت، تدبر و انس

با قرآن (نمایشگاه قرآن)

محمود رجبی

     

 

 

برون گروهی

01/06/1389

11

روش تربیت اخلاقی در قرآن(نمایشگاه قرآن)

سید احمد فقیهی آفارانی

     

 

 

برون گروهی

02/06/1389

12

استقلال قران در بیان و جایگاه روایات در المیزان

احمد قدسی

     

 

 

برون گروهی

18/12/1390

13

سلسله نشست‌های قران و مبانی علوم انسانی

(تبیین محورها، امكان، مطلوبیت و ضرورت)

محمود رجبی

     

 

 

برون گروهی

05/02/1392

14

شمول قران نسبت به

علوم انسانی

مصطفی كریمی

     

 

 

برون گروهی

02/03/1392

15

تأملی در شبهات مبحث تحریف ناپذیری قرآن

جعفر انواری

     

 

 

درون گروهی

27/07/1392

16

متن كاوی موضوعی

رایانه ای قرآن كریم

محمد حسین صالحی شهرودی

مجید شمس كلاهی

   

امیررضا اشرفی

 

برون گروهی

23/07/1392

17

نقد كتاب قرآن

در آيينه تاريخ

جعفر انواري

     

محمدرضا جباری

محمد اسعدی

برون گروهی

30/09/1395

18

مبانی تفسیر موضوعی

محمود رجبی

     

 

 

برون گروهی

01/08/1396